Meranie času a trate


Čas podujatia a štart behu: Kedykoľvek počas stanoveného obdobia (01.06.-31.08.2021).

Trať: Úlohou účastníka bude počas daného obdobia zabehnúť organizátorom určenú vzdialenosť na stanovených tratiach, ktoré zvolí organizátor. Výsledok následne nahrá účastník prostredníctvom GPX súboru do časomerného systému. Každý kto odbehne v danom časovom úseku všetkých 6 tratí, získa účastnícku medailu. Hodnotené budú na záver aj najrýchlejšie časy dosiahnuté na jednotlivých tratiach, ako aj súčet všetkých časov.

Pravidlá: Čas, ako aj vzdialenosť si bude pretekár merať sám prostredníctvom bežeckých hodiniek alebo aplikácie v mobilnom telefóne, je potrebné dodržať bežecké trate a súbor prezentovaný organizátorom. Dôležité je, aby aplikácia / záznam z hodiniek bol schopný vygenerovať GPX súbor, ktorý následne na základe inštrukcií, ktoré pretekár obdrží mailom spolu s potvrdením registrácie po zaplatení štartového poplatku, nahrá do nášho elektronického systému – cez link uvedený v potvrdení. Výsledný čas pretekára sa bude brať do úvahy tzv. „elapsed time“ – tzn. celkový čas od začatia behu až po jeho skončenie, vrátane prestávok, ktoré počas behu pretekár urobí (ideálne je, ak danú vzdialenosť odbehnete bez prestávky – alebo v prípade, že si budete potrebovať urobiť na trati prestávku, tak svoje hodinky / aplikáciu nevypnete).

Meranie časov: Čas, ako aj vzdialenosť si bude pretekár merať sám prostredníctvom bežeckých hodiniek, alebo aplikácie v mobilnom telefóne. Organizátor zverejní na web stránke podujatia pomôcku a návod ako si nahrať dosiahnutý čas do výsledkového systému.

Upozorňujeme vás, aby ste venovali náležitú pozornosť nahratiu správnych výsledkov k jednotlivým tratiam, aby nedochádzalo zbytočne k reklamáciám a naťahovaniam pri spracovaní výsledkov. Každý bežec je zodpovedný za svoj výkon a výsledok, ktorý nahrá, rovnako tak za skutočnosť, že stanovenú trasu pobeží podľa toho ako je organizátorom pripravená a v GPX súbore zverejnená. Veríme, že všetci bežci budú rešpektovať stanovené pravidlá ako aj Fair-play a ak vzniknú prípadné nezrovnalosti alebo pochybnosti, budú kontaktovať časomieru na dole uvedenom maile. Ďakujeme

Pre doplňujúce informácie ohľadom nahlasovania výsledkov do systému, píšte prosím na info@vos-tpk.sk .

Výsledok za danú trasu sa nahráva vždy len jeden krát, opakované nahrávanie výsledku za už nahraný okruh nebude možné !!!


Vyhodnotenie a vecné ceny: Absolútne poradie muži a ženy, vekové kategórie M/Ž do 39, M/Ž 40, M/Ž50, M/Ž 60. Vecné ceny dostanú najrýchlejší 3 muži a ženy v každej z uvedených kategórií. 

Absolútni víťazi získajú bežeckú bundu Wings for Life World Run, víťazi jednotlivých kategórií získajú zásobu energie a vecné ceny od Red Bull.